اثار روزه گرفتن و عبادت در روز بیست و پنجم ماه ذی القعده

یکی از چهار روزی است که در طول تمام سال به فضیلت روزه ممتاز است که در روایتی روزه اش همانند هفتاد سال است و در روایت دیگر نیز کفاره ی هفتاد سال است .

روز بیست و پنج ماه ذی القعده,اعمال روز بیست و پنج ماه ذی القعده,روزه در روز بیست و پنج ماه ذی القعده,

badsaba2

عشاق علی(ع)
اثار روزه گرفتن و عبادت در روز بیست و پنجم ماه ذی القعده
سایت بزرگ رزمی کده جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت